Supportavtale

Forenklet IT-hverdag,  bistand til de små tingene når du trenger det, uten å tenke på ekstra kostnad.

Bildet er generert av AI.Lillehammer Data AS ble etablert 1. januar 2018 og tilbyr service-, konsulenttjenester + rådgivning, salg av utstyr osv. til næringsmarkedet (SMB). Lillehammer Data AS har kontor i Lillehammer sentrum, men bistår kunder hvor som helst enten via telefon, epost, fjernstyring, sending av varer, eller i oppmøte hos kunde.

Lillehammer Data er opptatt av at kundene ikke skal være nølende med å ringe etter bistand i hverdagen pga. kostnader. For å forenkle fakturering både for kunde og leverandør, tilbyr vi supportavtale som skal dekke inn de små spørsmålene, enten via telefon, sms eller epost. Kunden betaler en fast sum i måneden som da dekker dette. Kunden slipper små fakturaer for hver henvendelse, og vi slipper å bruke tid på administrasjon rundt dette – Vinn-vinn. Større og mer tidkrevende oppgaver faktureres fortsatt på timesbasis.

Inkludert i avtalen er følgende:
Fri telefon, sms og epost-support innenfor ordinær arbeidstid på oppdrag innenfor 10-15 minutter. Mulighet for fjernstyring/fjernhjelp av maskiner ved behov og for å løse evt. problemer raskest mulig.

Avtalen telles pr. kontoransatt som sitter på kontor og har behov for PC i sitt daglige virke. Ansatte som har andre oppgaver telles ikke med.

Pris/kostnad
All jobb utenom supportavtale faktureres etter gjeldende timespris, herunder installasjon av nye pc’er,
installasjon av programvare, infrastruktur, personlig oppmøte osv.
Avtalen er basert på en sannsynlighetsfaktor for hvor mange henvendelser kunden har i gjennomsnitt hver
måned. Faktoren kan justeres kvartalsvis etter avtale med kunde.

Kundefokus
Lillehammer Data er en bedrift som er opptatt av å bygge nettverk med gode relasjoner gjennom fornøyde
kunder som føler sine behov ivaretatt.

Ansvar
Lillehammer Data AS forplikter seg til å behandle sensitiv data forsvarlig. Lillehammer Data AS kan dog ikke
holdes ansvarlig for eventuelle feil gjort av kunde eller tredjepart.

Vilkår Supportavtale

1. Betalingsbetingelser
Avtalen er i korte trekk beskrevet ovenfor og faktureres forskuddsvis. Alle summer er oppgitt eks. mva.

2. Avtaletid og oppsigelse
Avtalen løper fortløpende og kan etter dette når som helst sies opp med 3 måneders oppsigelsestid
gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Avtalen faktureres årlig.

3. Fri support
Med fri telefonsupport menes elektronisk bistand ved spørsmål i Windows, Office, epost, nettverk osv.
Eksportering/importering av data, tilbakeføring av backup ved brukerfeil, mer avansert support/oppgaver,
oppmøte/infrastruktur, installasjon og lignende faktureres i henhold til ordinære timesatser.

4. Sikkerhet
Det er kundes ansvar at brukerkontoer og tilganger oppbevares og behandles forsvarlig. Ansatte i
Lillehammer Data AS har levert politiattest og undertegnet taushetsplikterklæring. Selskapet innehar gyldig
ansvarsforsikring samt formueskadeansvarsdekning. Eventuelle erstatningssummer begrenses oppad til
denne dekningen.

5. Prisendringer
Kostnaden forespeilet er naturlig nok en avtale direkte knyttet opp mot denne avtalen og gjelder
eksisterende løsning. Det tas forbehold om årlig prisjustering i henhold til KPI og gjøres i så fall med virkning
fra 1/1 påfølgende kalenderår.

6. Ansvar og erstatning
Lillehammer Data kan kun holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Alle slike
henvendelser skal gå via selskapets forsikringsselskap. Erstatning begrenser seg til direkte tap som kunden
kan vise til. Tapt arbeidsfortjeneste og eventuelle inntektstap dekkes ikke. Kunden forplikter seg til å holde
Lillehammer Data AS skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Lillehammer Data AS som
har sammenheng med det materiale som kunden, eller kundens brukere, har formidlet gjennom
Lillehammer Data AS sine tjenester.

7. Force Majeure
Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, og som partene ikke
med rimelighet kunne forutse, unngå eller overvinne følgende av, suspenderes partenes forpliktelser etter
avtalen så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Partene skal så lenge force majeure situasjonen
vedvarer i rimelig utstrekning yte hverandre gjensidige informasjon om alle forhold som måtte anses å være
av betydning for den annen part.

8. Endring av vilkår
Lillehammer Data AS forbeholder seg retten til løpende å endre sine vilkår. Samtlige endringer av vilkår skal
meddeles kunde skriftlig og trer automatisk i kraft 30 dager etter meddelelse.

9. Databehandleravtale
Det skal signeres databehandleravtale mellom Lillehammer Data AS og Kunde. En databehandleravtale skal
sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan
databehandleren kan behandle opplysninger.

Standard betingelser

Betalingsbetingelser
Netto 10 dager

Leveringsbetingelser

Mottaker betaler frakt etter gjeldende satser.

Installasjon

Installasjon, montering, utreise osv. kommer i tillegg, med mindre eksplisitt oppgitt i tilbudet. Se forøvrig link til Prisliste nederst på siden.

Serviceavtale

Ved inngåelse av serviceavtale gjelder betingelsene som spesifisert her:
https://www.lillehammerdata.no/betingelser-avtale/

Annet

Ved behov for brukerstøtte gis dette ved henvendelse innenfor ordinær kontortid mellom klokken 08.00 –
16.00.